Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Couple


Couple 
  Ảnh chụp giao diện sử dụng.

Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom

© Thanh Nhan
Maira Gall